Obchodné podmienky

Obchodné podmienky predaja stravovania

Tieto podmienky predaja Stravovania prostredníctvom služby buenos.sk (ďalej aj len „Podmienky predaja“) sú súčasťou každej Zmluvy o poskytnutí Stravovania uzatvorenej medzi Buenos na jednej strane ako predávajúcim a Zákazníkom ako kupujúcim, ktorá (Zmluva o poskytnutí Stravovania) bola uzatvorená postupom podľa článku II týchto Podmienok predaja.

I. Vymedzenie pojmov

1. „Portál“ sa rozumie internetová stránka buenos.sk, respektíve webová aplikácia prevádzkovaná na uvedenej internetovej stránke vrátane verzií pre mobilné zariadenia.

2. Buenos“ sa rozumie spoločnosť PB&B s.r.o., sídlo: Mojmírova 6326/38, 921 01 Piešťany, IČO: 50 853 384.

3. „Zákazník“ sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom Portálu odosiela pre Buenos Objednávku.

4. „Stravovanie“ sa rozumie odplatné plnenie poskytované Buenos Zákazníkovi na základe Objednávky, ktoré spočíva v poskytnutí hotového jedla a/alebo pokrmu a/alebo v poskytnutí stravovacích služieb.

5. „Objednávka“ sa rozumie žiadosť Zákazníka uskutočnená prostredníctvom Portálu a určená pre Buenos, ktorou Zákazník žiada príslušného Buenos o poskytnutie ním vybraného Stravovania; Objednávka predstavuje návrh na uzavretie zmluvy o predaji hotového pokrmu  jedla  a/alebo o poskytnutí stravovacích služieb v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník adresovaný Zákazníkom Buenos.

6. „Zmluva o predaji Stravovania“ alebo tiež „Zmluva o poskytnutí Stravovania“ sa rozumie zmluva uzatvorená prostredníctvom funkcionality Portálu medzi Zákazníkom a Buenos, na základe ktorej sa príslušný Buenos zaväzuje za dohodnutú odplatu poskytnúť Zákazníkovi Stravovanie.

II. Zmluva o poskytnutí Stravovania

1. Uzatvorením Zmluvy o poskytnutí Stravovania vzniká príslušnému Partnerovi povinnosť poskytnúť Zákazníkovi Stravovanie a Zákazníkovi vzniká povinnosť  zaplatiť príslušnému Buenos dohodnutú odplatu a prevziať Stravovanie. Zmluva o poskytnutí Stravovania má povahu kúpnej zmluvy podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

2. Zmluva o poskytnutí Stravovania sa uzatvára prostredníctvom Portálu. Zmluva o poskytnutí Stravovania sa uzatvára spôsobom a za podmienok ako je uvedené v nasledujúcich ustanoveniach týchto Podmienok predaja.

3. Z ponuky Stravovania Buenos uverejnenej na Portáli vyberá Zákazník Stravovanie, o ktorého poskytnutie má záujem. Po zvolení Stravovania podľa vlastného výberu stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ (alebo obdobným) prejaví svoju vôľu uzatvoriť s príslušným Buenos, ktorý Zákazníkom vybraté Stravovanie poskytuje, Zmluvu o poskytnutí Stravovania (prejav vôle Zákazníka uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí Stravovania a zaplatiť za toto Stravovanie príslušnú kúpnu cenu sa ďalej označuje aj len„Objednávka“).

4. Objednávka predstavuje návrh na uzavretie Zmluvy o poskytnutí Stravovania v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Odoslaním Objednávky Zákazník zároveň potvrdzuje, že bol informovaný aj o vlastnostiach Stravovania a o výške odplaty, ktorú je povinný príslušnému Buenos uhradiť a o všetkých nákladoch súvisiacich s doručením Stravovania Zákazníkovi.

5. Po vytvorení Objednávky bude táto zaregistrovaná na Portáli a odoslaná príslušnému Buenos.  Buenos je oprávnený buď Objednávku akceptovať alebo Objednávku odmietnuť; pokiaľ v primeranej lehote Buenos svoj postoj neprejaví, považuje sa to za odmietnutie Objednávky.

6. Pokiaľ Buenos Objednávku akceptuje alebo odmietne, Zákazník bude o tom informovaný prostredníctvom príslušnej funkcionality Portálu buď e-mailom alebo telefonicky. Akceptovaním Objednávky Buenos podľa predchádzajúcej vety sa Zmluva o poskytnutí Stravovania považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je poskytnutie v Objednávke špecifikovaného Stravovania za tam uvedenú odplatu (kúpnu cenu).

7. Po uzatvorení Zmluvy o poskytnutí Stravovania sa príslušný Buenos, ktorý Objednávku akceptoval stáva predávajúcim (ďalej v týchto Podmienkach predaja aj len „Predávajúci“).

8. V súvislosti s uzatváraním Zmluvy prostredníctvom Portálu Zákazník berie na vedomie nasledovné:

a) informácie o Stravovaní na Portáli (najmä dostupnosť, cena, zásoby, prílohy a doplnky) nie sú aktualizované online v každom okamihu, tieto údaje nemusia byť vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom; pokiaľ je pri Stravovaní zobrazený údaj o lehote doručenia Stravovania, táto lehota je orientačná a má nezáväzný charakter; pre určenie lehoty na doručenie sa použije nasledujúce písm. b),

b) pokiaľ nie je pri konkrétnom Stravovaní určená dlhšia lehota, lehota na doručenie Stravovania je 2 hodiny,

c) v prípade, že rôzne súčasti Stravovania uvedené v jednej Objednávke majú rôzne lehoty doručenia, za dohodnutú lehotu doručenia sa považuje najdlhšia z nich,

d) v prípade, ak Predávajúci nie je schopný doručiť Zákazníkovi niektoré alebo všetko objednané Stravovanie v lehotách podľa predchádzajúcich písm. b) a c), upovedomí o tom Zákazníka (doručenie upovedomenia Zákazníkovi vhodným spôsobom zabezpečí spoločnosť Buenos) v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín doručenia objednaného Stravovania/predpokladaný rozsah omeškania s doručením objednaného Stravovania alebo mu navrhne doručenie alternatívneho Stravovania; ak omeškanie je dlhšie ako 2 hodiny Zákazník je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí Stravovania odstúpiť – odstúpením od Zmluvy o poskytnutí Stravovania sa táto zmmluva ruší od začiatku a Zákazník a Partner sú povinní vrátiť si všetko, čo si navzájom medzi sebou plnili,

e) Zákazník berie na vedomie, že Stravovanie mu bude doručené na adresu, ktorú na ten účel zadal v Objednávke; náklady spojené s doručením Stravovania znáša v celom rozsahu Zákazník.

9. Uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí Stravovania možno zmeniť len na základe dohody Predávajúceho so Zákazníkom, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom bola takáto dohoda uzatvorená (e-mailom, ústne), pokiaľ je z nej zrejmý prejav vôle Predávajúceho a Zákazníka o zmene obsahu Zmluvy o poskytnutí Stravovania. V prípade, že dôjde k zmene obsahu Zmluvy o poskytnutí Stravovania podľa predchádzajúcej vety, pojem „Zmluva o poskytnutí Stravovania“ používaný v týchto Podmienkach Predaja označuje Zmluvu o poskytnutí Stravovania s novodohodnutým obsahom. Komunikácia o zmene Zmluvy o poskytnutí Stravovania môže prebehnúť aj prostredníctvom spoločnosti Buenos, ktorá zabezpečí výmenu vzájomných vyjadrení medzi Partnerom a Zákazníkom.

10. Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený uzatvárať s tretími osobami akékoľvek zmluvy, ktorých predmetom bude plnenie rovnaké alebo podobné ako plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí Stravovania, a to bez obmedzenia.

11. Každá Zmluva o poskytnutí Stravovania sa považuje za osobitnú zmluvu; to neplatí, ak na základe všetkých okolností je zrejmé, že Predávajúci a Zákazník nemajú záujem na uzatvorení novej Zmluvy o poskytnutí Stravovania, ale iba na zmene pôvodnej Zmluvy o poskytnutí Stravovania, najmä na doplnení alebo úprave predchádzajúcej Zmluvy o poskytnutí Stravovania.

III. Úhrada kúpnej ceny

1. Zákazník má právo zvoliť si spôsob platby kúpnej ceny za Stravovanie jedným zo spôsobov, ktorých vykonanie Predávajúci akceptuje; o spôsoboch úhrady kúpnej ceny, ktoré Predávajúci akceptuje Predávajúci informuje Zákazníka prostredníctvom Portálu vopred pred odoslaním Objednávky.

2. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet spoločnosti Buenos (alebo hotovostnou platbou).

3. Pokiaľ Zákazník neuhradí dohodnutú kúpnu cenu v celom rozsahu, Predávajúci nie je povinný poskytnúť Stravovanie Zákazníkovi, a to ani čiastočne.

IV. Stravovanie a doručenie stravy

1. Stravovanie sa doručuje Zákazníkovi iba na území Slovenskej republiky, ak sa predávajúci so Zákazníkom nedohodne inak.

2. Predávajúci poskytne Zákazníkovi Stravovanie v dohodnutej akosti, dohodnutom množstve alebo v inej dohodnutej miere; Stravovanie musí byť bez vád a musí zodpovedať príslušným technickým a hygienickým normám a právnym predpisom.

3. Pokiaľ Zákazník neuvedie inú adresu na doručenie Stravovania, Predávajúci odošle Stravovanie na adresu, ktorú Zákazník uviedol ako adresu svojho bydliska pri odoslaní Objednávky.

4. Stravovanie sa považuje za poskytnuté v každom prípade aj vtedy, ak ho Zákazník odmietol prevziať, hoci právo na odmietnutie Stravovania mu nevyplývalo z právnych predpisov a/alebo ak Zákazník zmarí jeho doručenie alebo prevzatie.

5. Predávajúci môže doručiť Zákazníkovi Stravovanie prostredníctvom tretej osoby. Doručením Stravovania Zákazníkovi sa Stravovanie považuje za poskytnuté Zákazníkovi.

6. Predávajúci nie je povinný vydať Stravovanie Zákazníkovi, pokiaľ Zákazník neuhradil celú dohodnutú kúpnu cenu a v prípade, ak bol povinný splniť aj ďalšie povinnosti, pokiaľ preukázateľne nesplnil aj tieto povinnosti.

7. Náklady na doručenie Stravovania znáša Zákazník; o výške nákladov spojených s doručením Stravovania Zákazníkovi bude Zákazník informovaný pred uzatvorením Zmluvy o poskytnutí Stravovania alebo dodatočné formou telefonátu pred doručením stravy.

8. Stravovanie sa považuje za poskytnuté Zákazníkovi aj v prípade, ak bude doručené/vydané inej osobe, ktorú Zákazník na prevzatie Stravovania splnomocnil, plnomocenstvo na prevzatie Stravovania možno udeliť aj ústne; za udelenie plnomocenstva sa považuje akýkoľvek úkon Zákazníka, z ktorého je zrejmý úmysel Zákazníka umožniť tretej osobe (splnomocnencovi) Stravovanie prevziať.

9. Pokiaľ poskytované Stravovanie obsahuje alkohol, Predávajúci resp. osoba vykonávajúca doručovanie a odovzdanie Stravovania je oprávnená požadovať od Zákazníka, aby preukázal, že dovŕšil 18. rok veku; pokiaľ Zákazník uvedené hodnoverne nepreukáže (najmä predložením osobného úradného dokladu), Predávajúci, resp. osoba vykonávajúca doručenie Stravovania je oprávnená odoprieť vydanie Stravovania Zákazníkovi; náklady na doručenie Stravovania Zákazníkovi a jeho vrátenie Predávajúcemu, pokiaľ vznikli, v takom prípade znáša Zákazník.

10. Predávajúci je oprávnený doručiť Zákazníkovi Stravovanie aj po častiach, pokiaľ to povaha Stravovania nevylučuje a Zákazník je povinný Stravovanie aj po častiach prevziať; ustanovenia týchto Podmienok predaja o tom, kedy sa Stravovanie považuje za doručené sa uplatnia pre každú takúto časť Stravovania osobitne.

11. Predávajúci je povinný Stravovanie vhodným spôsobom zabaliť.

12. Vlastnícke právo k Stravovaniu, právo užívať Stravovanie a zodpovednosť za škody na Stravovaní prechádza z Predávajúceho na Zákazníka v okamihu prevzatia Stravovania Zákazníkom alebo ním splnomocnenou osobou.

13. Zákazník je povinný Stravovanie pri jeho prevzatí skontrolovať, či je úplné alebo či neobsahuje iné vady, ktoré možno zistiť prehliadkou. Pokiaľ Zákazník nevykoná kontrolu podľa predchádzajúcej vety, dôkazné bremeno o existencii vady v čase prevzatia Stravovania Zákazníkom znáša Zákazník.

14. V prípade, že je poškodený obal Stravovania, Zákazník nie je povinný takéto Stravovanie prevziať; ak Stravovanie i napriek poškodenému obalu prevezme, je povinný Stravovanie ihneď po prevzatí skontrolovať. Ustanovenie predchádzajúceho ods. 13 sa uplatní primerane.

15. V prípade, ak Zákazník neprevezme Stravovanie bez spravodlivého dôvodu alebo v prípade iného jeho nevhodného správania mu nebude umožnené v budúcnosti uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí Stravovania prostredníctvom Portálu.

V. Vady stravovania

1. Ak Stravovanie nemá dohodnutú prípadne právnymi predpismi vyžadovanú akosť, dohodnuté množstvo alebo inú dohodnutú mieru alebo ak nezodpovedá príslušným technickým normám alebo právnymi predpisom, Stravovanie má vady.

2. Ak Stravovanie má vady Zákazník môže požadovať predaj náhradného Stravovania alebo môže od Zmluvy o poskytnutí Stravovania odstúpiť; v prípade, ak Stravovanie nie je v dohodnutom množstve, Zákazník môže požadovať poskytnutie chýbajúcej časti Stravovania. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí Stravovania nie je možné, ak (I) poskytnuté Stravovanie podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo (II) Stravovanie sa poskytuje v uzavretom ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po poskytnutí Stravovania porušený alebo (III) ide o predaj Stravovania zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka alebo Stravovania určeného osobitne pre jedného Zákazníka.

3. Odstúpením od Zmluvy o poskytnutí Stravovania sa táto zrušuje od začiatku a Zákazník a Buenos sú povinní vrátiť si všetko, čo si navzájom plnili.

4. Pri odstúpení od zmluvy znáša Zákazník náklady na vrátenie Stravovania Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Stravovania.

VI. Záruka a reklamácie

1. Vzhľadom na skutočnosť, že Stravovanie je určené na okamžitú spotrebu a podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, dátum spotreby poskytnutého Stravovania je 2 hodiny od odovzdania Stravovania Zákazníkovi, ak nie je na obale Stravovania určená dlhšia lehota.

2. Poskytnutie záruky Predávajúcim predstavuje zodpovednosť Predávajúceho za vady, ktoré sa vyskytnú v príslušnej záručnej lehote.

3. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

a) nesprávnym skladovaním Stravovania,

b) nesprávnou manipuláciou so Stravovaním.

4. V prípade, že sa na Stravovaní pri jeho poskytnutí Zákazníkovi alebo neskôr v záručnej dobe nachádzajú vady, Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu postupom podľa Reklamačného poriadku.

VII. Sťažnosti a podnety

1. Sťažnosti a podnety týkajúce sa Stravovania, najmä jeho kvality môže Zákazník uplatniť na adrese PB&B s.r.o., sídlo: Mojmírova6326/38, 921 01 Piešťany alebo prostredníctvom e-mailu mail@buenos.sk . Sťažnosti a podnety môže tiež uplatniť priamo na adrese sídla/miesta podnikania Predávajúceho.

2. Riadiaci zamestnanec Predávajúceho každú sťažnosť a podnet preverí bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní. Ak ten, kto podal sťažnosť alebo podnet o to požiada, Predávajúci ho o výsledku preverenia jeho sťažnosti alebo podnetu bude v uvedenej lehote informovať.

3. Spoločnosť Buenos poskytne súčinnosť tak Zákazníkovi na účel podania sťažnosti a/alebo podnetu, na jeho vybavenie a na informovanie o výsledku jeho vybavenia.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Záväzkovo-právne vzťahy neupravené týmito Podmienkami predaja sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho.

2. Tieto Podmienky predaja nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 01.12.2020.