Ochrana osobných údajov

I. Vymedzenie pojmov 

 

  1. „Portál“sa rozumie internetová stránka a internetový obchod www.buenos.sk, respektíve webová aplikácia prevádzkovaná na uvedenej internetovej stránke vrátane verzií pre mobilné zariadenia.
  2. BUENOSsa rozumie spoločnosť PB&B s.r.o., sídlo: Mojmírova 6326/38, 921 01 Piešťany, IČO: 50 853 384.
  3. „Stravovanie“ sa rozumie plnenie poskytované Zákazníkovi, ktoré spočíva vo výrobe v dodávke stravy Zákazníkovi.
  4. „Zákazník“sa rozumie osoba, ktorá si objedná Stravovanie od Buenos prostredníctvom Portálu.
  5. „Osobné údaje“sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby; ustanovenie článku II tým nie je dotknuté.
  6. „Zmluva o dodávke Stravovania“je zmluva uzatvorená prostredníctvom funkcionality Portálu medzi Zákazníkom a Buenos, na základe ktorej sa príslušný Buenos zaväzuje za dohodnutú odplatu dodať Zákazníkovi Stravovanie.
  7. „Dotknutá osoba“sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá je identifikovaná alebo identifikovateľná prostredníctvom Osobných údajov, ktoré boli prostredníctvom Portálu poskytnuté príslušnému Prevádzkovateľovi ňou samou alebo inou osobou, Dotknutá osoba je teda najmä fyzická osoba, ktorá je Zákazníkom a/alebo ktorá koná v mene Zákazníka; ustanovenie článku II tým nie je dotknuté.
  8. „Spracúvanie Osobných údajov“sa rozumie operácia alebo súbor operácií s Osobnými údajmi alebo súbormi Osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
  9. „Prevádzkovateľ“sa rozumie subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania Osobných údajov; Prevádzkovateľom teda je

9.1 Buenos v súvislosti so svojou činnosťou v rámci ktorej plní svoju povinnosť podľa Zmluvy  o dodávke Stravovania dodať Stravovanie Zákazníkovi (vrátane prijatia peňažného protiplnenia za to).

 9.2 Buenos v súvislosti so svojou činnosťou v rámci ktorej  prevádzkuje Portál a vykonáva marketingové aktivity na účel prezentácie Portálu a/alebo ďalších produktov Buenos.

10. „GDPR“ sa rozumie nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

II. Osobitné ustanovenia o súboroch cookies 

1. Osobitne v súvislosti so súbormi cookies sa za Dotknutú osobu považuje aj fyzická osoba, ktorá prostredníctvom webového prehliadača navštívila Portál, ak na základe tejto skutočnosti dochádza k spracúvaniu súborov cookies, ktoré sa týkajú tejto fyzickej osoby a ak na základe tohto spracúvania súborov cookies alebo na základe spracúvania súborov cookies spolu s inými údajmi  je táto fyzická osoba určená alebo určiteľná (v takom prípade sa súbory cookies považujú za Osobné údaje). 

III. Spracúvanie Osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré mu boli poskytnuté prostredníctvom príslušnej funkcie Portálu a/alebo ktoré mu boli poskytnuté iným spôsobom, a to v nasledovnom rozsahu:

1.1 Buenos (iba pokiaľ mu Dotknutá osoba prostredníctvom Portálu odoslala návrh na uzatvorenie Zmluvy o dodávke Stravovania), spracúva Osobné údaje najviac v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, zamestnanie, adresa trvalého bydliska alebo prechodného bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o bankovom účte, súbory cookies.

2. Účelmi spracúvania Osobných údajov, pokiaľ Osobné údaje ako Prevádzkovateľ spracúva Buenos, sú obchodné účely v súvislosti s plnením a prípadne aj zmenou alebo zrušením príslušnej Zmluvy o dodávke Stravovania a so zabezpečením dodávky Stravovania príslušnému Zákazníkovi, najmä

a) identifikácia Dotknutej osoby ako Zákazníka a identifikácia Dotknutých osôb, ktoré sú oprávnené v mene Zákazníka konať,

b) doručovanie zásielok, najmä zásielok obsahujúcich plnenie Stravovania,

3. Účelmi spracúvania Osobných údajov, pokiaľ Osobné údaje ako Prevádzkovateľ spracúva Buenos sú marketingové účely – najmä zasielanie newsletterov a informácii o Buenos, jeho aktivitách a/alebo jeho ponuke produktov Dotknutej osobe.

4. Spracúvanie Osobných údajov podľa tohto článku III ods. 2 možno vykonávať aj bez súhlasu Dotknutej osoby; právnym základom je skutočnosť, že znalosť Osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutná na plnenie príslušnej zmluvy (t.j. Zmluvy o dodávke Stravovania).

5. Spracúvanie Osobných údajov podľa tohto článku III ods. 3 sa vykonáva iba na základe súhlasu Dotknutej osoby.

6. Príjemcami Osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré ako Prevádzkovateľ spracúva príslušný Buenos, s ktorým Zákazník prostredníctvom Portálu uzatvoril Zmluvu o dodávke Stravovania alebo ktorému prostredníctvom Portálu navrhol uzatvorenie Zmluvy o dodávke Stravovania, sú nasledovní príjemcovia resp. nasledovné kategórie príjemcov:

a) osoby zaisťujúce služby prevádzkovania Portálu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním Portálu, najmä spoločnosť poskytujúca hosting doménybuenos.sk a príslušný server, na ktorom je uložený obsah domény; touto osobou je aj Buenos.

b) osoby podieľajúce sa na dodaní a/alebo doručení Stravovania Dotknutej osobe; touto osobou je aj Buenos.

c) osoby poskytujúce Prevádzkovateľovi účtovné služby, ak je to nevyhnutné v súvislosti s ich poskytovaním,

d) osoby poskytujúce Prevádzkovateľovi právne služby, ak je to nevyhnutné v súvislosti s ich poskytovaním.

7. Príjemcami Osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré ako Prevádzkovateľ spracúva Buenos sú nasledovní príjemcovia resp. nasledovné kategórie príjemcov:

a) osoby zaisťujúce služby prevádzkovania Portálu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním Portálu, najmä spoločnosť poskytujúca hosting doménybuenos.sk a príslušný server, na ktorom je uložený obsah domény; touto osobou je aj Buenos.

b) osoby podieľajúce sa na dodaní a/alebo doručení Stravovania Dotknutej osobe; touto osobou je aj Buenos.

c) osoby poskytujúce Prevádzkovateľovi účtovné služby, ak je to nevyhnutné v súvislosti s ich poskytovaním,

d) osoby poskytujúce Prevádzkovateľovi právne služby, ak je to nevyhnutné v súvislosti s ich poskytovaním.

e) prevádzkovatelia služieb uvedených v nasledujúcom ods. 8, ktorých úplná identifikácia je uvedená v príslušnom odkaze.

8. Osobitne vo vzťahu k súborom cookies sa uvádza, že súbory cookies sú spracovávané na účely a z dôvodov podľa tohto článku III ods. 3, a to len so súhlasom Dotknutej osoby, pričom tieto môžu byť za účelom poskytnutia čo najrelevantnejšieho obsahu a vyhodnocovania štatistických informácií pre interné účely Buenos a pre účely marketingových oznámení, poskytované príslušným príjemcom v súvislosti s poskytovaním služieb pre Buenos. Buenos ako Prevádzkovateľ ďalej informuje, že externí poskytovatelia služieb dostupných na týchto adresách môžu umiestniť IP adresy a ďalšie dáta do počítačov používateľov a následne aj  obsah grafickej reklamy pre ne:

 

Účel

Názov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Zobrazenie videí

Youtube

http://www.google.com/intl/sk/policies/

Marketingové aktivity

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Marketingové aktivity

Instagram

https://help.instagram.com/519522125107875

Marketingové aktivity a Analytické meranie

Google AdWords

http://www.google.com/intl/sk/policies/

Analytické meranie

Google Analytics

http://www.google.com/intl/sk/policies/

 

Buenos ako Prevádzkovateľ ďalej informuje, že webové prehliadače v pôvodnom nastavení zvyčajne automaticky prijímajú a odosielajú cookies. Na základe nastavenia svojho prehliadača však môže Dotknutá osoba úplne odmietnuť prijímanie a/alebo odosielanie cookies alebo povoliť prijímanie cookies v obmedzenom rozsahu alebo môže vymazať cookies uložené v príslušnom zariadení. V dôsledku úplného odmietnutia používania cookies však môže dôjsť k narušeniu správneho a/alebo rýchleho fungovania niektorých funkcii Portálu alebo iných webových stránok.

9. Každý z Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať akékoľvek spracovateľské úkony s Osobnými údajmi aj prostredníctvom akéhokoľvek ďalšieho subjektu (t. j. sprostredkovateľa podľa článku 4 ods. 8 GDPR); ustanovenie tejto vety sa považuje za všeobecné povolenie na použitie sprostredkovateľov. Každý z takto zapojených sprostredkovateľov je oprávnený na účely plnenia príslušných svojich povinností alebo výkon oprávnení zapojiť do spracúvania Osobných údajov Dotknutých osôb ďalších sprostredkovateľov. Postupom podľa predchádzajúcej vety môže postupovať aj každý z ďalších sprostredkovateľov bez ohľadu na počet stupňov, v ktorých bol príslušný ďalší sprostredkovateľ do spracúvania Osobných údajov Dotknutých osôb zapojený na základe príslušnej zmluvy.

10. Prevádzkovateľ, ktorým je Buenos neprenáša a nemá v úmysle preniesť Osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ v osobitnom prípade Dotknutú osobu neinformuje inak, ani bez udelenia jej súhlasu.

11. Dotknutá osoba má na základe písomnej požiadavky alebo elektronicky zaslanej požiadavky právo získať od každého Príslušného Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a to informácie o

a) účele spracúvania Osobných údajov,

b) kategórii a rozsahu spracúvaných Osobných údajov,

c) identifikácii príjemcov alebo o kategóriách príjemcov, ktorým boli, sú alebo budú Osobné údaje poskytnuté

d) dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby,

f) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ Dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre Dotknutú osobu.

12. Dotknutá osoba ďalej

a) má právo odvolať súhlas na spracovanie Osobných údajov, ak sú jej Osobné údaje spracúvané na základe jej súhlasu s ich spracúvaním (odvolať súhlas možno akýmkoľvek úkonom Dotknutej osoby adresovaným Prevádzkovateľovi, z ktorého je zrejmý úmysel Dotknutej osoby tento súhlas odvolať),

b) má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k poskytnutým Osobným údajom, právo na opravu Osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania a právo namietať spracúvanie Osobných údajov,

c) má právo na prenosnosť Osobných údajov, t.j. má právo získať Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla príslušnému Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto Osobné údaje poskytli, bránil, ak (i) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a (ii)  ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami

d) má právo na to, aby príslušný  Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak neexistuje zákonný dôvod na ich spracúvanie,

e) má právo na to, aby príslušný  Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil a/alebo doplnil nesprávne a/alebo neúplné Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

f) má právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, t.j. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

13. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Dotknutej osobe informáciu, ktoré jej Osobné údaje spracúva, a to spôsobom podľa jej požiadavky, no nesmie to však byť v rozpore s právnymi predpismi.

14. Právo získať Osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku 13 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

15. Informácie podľa odsekov 11 – 13 je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada Dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak Dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť vhodným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv Dotknutej osoby povinný poskytnúť Dotknutej osobe súčinnosť. Túto povinnosť je Prevádzkovateľ povinný uskutočniť do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia požiadavky.

16.Príslušný Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať Osobné údaje, ak Dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak

a) Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) Dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním Osobných údajov,

c) Dotknutá osoba namieta spracúvanie Osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie Osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta spracúvanie Osobných údajov na účel priameho marketingu,

d) Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f) sa Osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

17. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Osobných údajov, ak

a) Dotknutá osoba namieta správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť Osobných údajov,

b) spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie Osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) Objednávateľ namieta spracúvanie Osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutá osoba.

18. Dotknutú osobu, spracúvanie údajov ktorej sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania Osobných údajov zrušené.

19. Ak sa spracúvanie Osobných údajov obmedzilo podľa odseku 17, okrem uchovávania môže Osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

20. Dotknutá osoba má právo získať Osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto Osobné údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi, pokiaľ neboli zlikvidované.

21. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej Osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie Osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať Osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie Osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

22. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní Osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

23. Dotknutá osoba má právo, aby jej Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany Osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany Osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

24. Odoslaním návrhu na uzatvorenie Zmluvy o dodávke Stravovania a/alebo zaškrtnutím príslušného políčka na Portáli Objednávateľ potvrdzuje, že je oboznámený s týmito podmienkami ochrany Osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma a/alebo že udeľuje súhlas so spracúvaním jeho Osobných údajov v zmysle týchto podmienok ochrany Osobných údajov.

25. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany Osobných údajov zverejní Prevádzkovateľ na svojich internetových stránkach.

26. V prípade akejkoľvek komunikácie týkajúcej sa Osobných údajov možno

26.1 Prevádzkovateľa, ktorým je Buenos kontaktovať prostredníctvom:

a) e-mailovej adresy: mail@buenos.sk

b) telefónneho čísla: +421 948 272 272

c) písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa uvedeného vyššie.

26.2 Prevádzkovateľa, s ktorým Zákazník uzatvoril Zmluvu o dodávke Stravovania alebo ktorému prostredníctvom Portálu navrhol uzatvorenie Zmluvy o dodávke Stravovania kontaktovať prostredníctvom údajov príslušného Partnera uvedených na Portáli.