Reklamačný poriadok

V prípade akýchkoľvek vád alebo nedostatkov alebo akýchkoľvek iných nezrovnalostí dodaného Stravovania možno za účelom kontaktovania príslušného Predávajúceho využiť nasledovné kontakty:

e-mail: mail@buenos.sk

tel. č. +421 2 32 77 37 73

Každou žiadosťou a podnetom sa budeme zaoberať. Tým nie je dotknutá možnosť štandardného reklamačného konania podľa Reklamačného poriadku.

Reklamačný poriadok

1. Na účely tohto Reklamačného poriadku pojmy „Predávajúci“, „Zákazník“ a „Stravovanie“ majú rovnaký význam ako pojmy uvedené v Podmienkach predaja stravovania prostredníctvom služby buenos.sk

2. Zákazník je oprávnený reklamovať dodané Stravovanie, ktoré má vady a/alebo ktorý nezodpovedá požadovanému druhu, akosti a prevedeniu.

3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu

3.1 prostredníctvom kontaktovania prevádzkovateľa Buenos:

a) poštou na adrese: PB&B s.r.o., sídlo: Mojmírova 6326/38, 921 01Piešťany

b) e-mailom na adrese: mail@buenos.sk . Buenos reklamáciu postúpi, ak o to Zákazník požiada, poskytne mu v súvislosti s uplatnením reklamácie a jej vybavením v primeranom rozsahu aj ďalšiu súčinnosť.

3.2 priamo u Predávajúceho (konkrétnej reštaurácie) na adrese jeho sídla/miesta podnikania.

4. Reklamáciu možno uplatniť akýmkoľvek spôsobom, z ktorého je zrejmé, že Zákazník vytýka vadu Stravovaniu a/alebo že sa domáha svojich práv. Kupujúci je vždy oprávnený uplatniť reklamáciu prostredníctvom reklamačného formulára.

5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Zákazníkovi potvrdenie; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie možno vždy doručovať Zákazníkovi e-mailom. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6. Zákazník má právo byť informovaný o svojich právach podľa príslušných právnych predpisov a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo od Zmluvy o dodávke Stravovania odstúpiť alebo má právo na výmenu dotknutého Stravovania za nové Stravovanie.

8. Vybavením reklamácie je postup podľa nasledujúcich ods. 9 – 10.

9. V prípade opodstatnenej reklamácie Predávajúci odstráni vytýkaný nedostatok na svoje vlastné náklady, pričom Predávajúci je povinný dodať Zákazníkovi náhradné Stravovanie alebo mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu, podľa rozhodnutia Zákazníka,

10. V prípade neopodstatnenej/nedôvodnej reklamácie Zákazník je povinný nahradiť Predávajúcemu preukázateľné náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou.

11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.